Banner hotline


Social Media

บทความ ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

13 กลยุทธ์สำหรับพิฆาตเซลส์แมนของบริษัทซัพพลายเออร์

การเจรจากับลูกค้าแบบดั้งเดิม ( Traditional Trade ) โดย ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

นักขายจะรับมืออย่างไร? ไม่ให้เกิดการเจรจาแบบ “OH NO” โดย ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เทคนิคการเจรจาให้ลูกค้า Say Yes! โดย ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการปิดการขายให้ได้ยอดสวยๆ : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

18 เทคนิคการขายที่ใช้ได้ดีกับลูกค้าทุกสถานการณ์ (ตอนที่ 3) : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

สุดยอดเคล็ดลับ การเจรจาต่อรองทางโทรศัพท์สำหรับนักขายมือโปร (ตอนที่ 2) : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

สุดยอดเคล็ดลับ การเจรจาต่อรองทางโทรศัพท์สำหรับนักขายมือโปร : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

18 เทคนิคการขายที่สามารถใช้กับลูกค้าในหลายรูปแบบ (ต่อ) : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

18 เทคนิคการขายที่ใช้ได้ดีกับลูกค้าทุกสถานการณ์ : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการเจรจาต่อรองแบบชนะสามฝ่าย(ต่อ) : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการเจรจาต่อรองแบบชนะสามฝ่าย(ต่อ) : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการเจรจาต่อรองแบบชนะสามฝ่าย (ตอนที่ 14-15) : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการเจรจาต่อรองแบบชนะสามฝ่าย (เคล็ดที่ 3) โดย ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการขายความคิด (ต่อ) : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการขายความคิด : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

สติปัญญาแห่งการรับฟัง : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการเจรจาต่อรองแบบชนะสามฝ่าย (เคล็ดลับที่ 4) โดย ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการเจรจาต่อรองแบบชนะสามฝ่าย (เคล็ดลับที่ 5) โดย ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา
ผู้ชม
วันนี้ 419
เมื่อวาน 245
ทั้งหมด 786,457
ชมหน้าอื่นๆ
วันนี้ 238
เมื่อวาน 255
ทั้งหมด 1,024,350
64. หลักสูตร การสอนงานและภาวะผู้นำในงานขาย Sales Coaching and Leadership หลักสูตร 1 วัน


โดย ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา 

“คนที่สั่งเป็นมีอยู่มากมายแต่คนที่นำเป็นต้องมีทั้งศาสตร์และศิลป์ในการทำให้ลูกน้องยอมรับ” 

หลักการและเหตุผล 

ในโลกแห่งการแข่งขันที่นับวันจะทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ ผู้บริหารไม่สามารถขาดซึ่งความสามารถในการจัดการทีมงานอย่างมีประสิทธิภาพซึ่งแค่นั้นดูเหมือนจะยังไม่พอในยุคเศรษฐกิจใหม่นี้ที่ผู้บริหารต้องพัฒนาตนเองในการรู้เท่าทันศาสตร์ใหม่ๆในการบริหารและเป็นหัวหน้าทีมงานที่ทันสมัยและมีวิสัยทัศน์ หลักสูตรการ เป็นโค๊ช การให้คำปรึกษา และการสร้างความเป็นผู้นำสำหรับผู้บริหาร 

จึงถูกจัดทำขึ้นเพื่อตอบปัญหาและความต้องการดังกล่าวเพื่อท่านจะได้ไม่ถูกมองจากทีมงานงานที่ท่านต้องรับผิดชอบว่าท่านเป็นผู้จัดการทีไม่สามารถเป็นผู้นำที่ดีของลูกน้องหรือลูกค้าได้ 

หรืออาจเป็นแค่ผู้จัดการแต่ไม่สามารถเป็นโค๊ช หรือให้คำปรึกษาให้กับพนักงานได้อันจะมีผลต่อความเสื่อมของความเป็นผู้นำของท่านในที่สุด  


ผู้ที่ควรเข้าสัมมนา 

- พนักงานที่กำลังจะถูกมอบหมายงานในการบริหาร 
- พนักงานฝ่ายขายและการตลาด 
- พนักงานฝ่ายบริการลูกค้า 
พนักงานในหน่วยงานทั่วไป 
- หัวหน้าพนักงานขาย/การตลาด/บริการลูกค้า 
- ผู้จัดการฝ่ายขาย 
- ผู้จัดการฝ่ายการตลาด 
- ผู้จัดการฝ่ายบริการ 
- ผู้จัดการทั่วไป 
- กรรมการผู้จัดการ / เจ้าของธุรกิจ  
- ผู้สนใจทั่วไป 

 
หัวข้อการฝึกอบรม :  

1. Workshop การ Reengineering องค์กรขายในอนาคต 
2. การวางตนของผู้บริหารการขายและบทบาทในการบริหารคน 
3. การคัดเลือกคนเก่งและดีเข้าร่วมงานกับบริษัท 
4. Workshop การยึดเหนี่ยวเสือ 
5. พลังความคิดเชิงบวกต่อธุรกิจ 
6. ขบวนการทำงานของจิตในการสร้างความคิดเชิงบวกและลบ 
7. ลักษณะการเป็นผู้นำทีมการขายเชิงบวก 
8. การสร้าง AQ และ EQ ของทีมขายของท่าน 
9. Workshop การควบคุมคนเก่งที่ก้าวร้าวและอาวุโส 
10. การควบคุมการประชุมการขาย 
11. Workshop วงจรการฝึกตัวต่อตัว 
12. การวางแผนการขายอย่างมีประสิทธิภาพ 
13. การตั้งมาตรฐานและการวัดผลงานทีมขายของท่าน 
14. การวางแผนการขายประจำวัน 
15. Workshop การควบคุมกิจกรรมของทีมงานขาย 
16. การประเมินผลพนักงานขายอย่างมีประสิทธิภาพ 
17. การสอนงาน 
18. Soft Skill และ Hard Skill ในการบริหารทีมงาน 
19. วงจรการเปลี่ยนแปลง ( The Cycle of Change ) 
20. ทำไมต้องมีการสอนงาน 
21. ความเชื่อผิดๆเกี่ยวกับการสอนงาน 
22. ความเชื่อของโค๊ชที่ประสบความสำเร็จ 
23. ความสัมพันธ์ของ  Coaching , Training, Mentoring, Counselling และ Line Management 
24. ความแตกต่างระหว่าง Coaching , Mentoring and Counselling 
25. การสอนงานแบบให้ข้อคิดเห็น ( AID ) 
26. การสอนงานสูตร GROW 
27. การเข้าใจรูปแบบของคน 
28. Workshop อุปสรรคการสอนงาน 
29. ขั้นตอนการสอนงานที่ดี 

 
หลักสูตร นี้เน้นการบรรยายแบบให้ผู้เข้าสัมมนาเป็นศูนย์กลางการอบรม และมีการทำ Workshop ประกอบ พร้อม VDO ประกอบการบรรยาย เป็นเวลา 6 ชั่วโมง ( 1 วัน ) 

นำการสัมมนาโดย ดร. วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา ผู้มีประสบการณ์ยาวนานในฐานะผู้ปฏิบัติจริงและวิทยากรซึ่งเป็นที่รู้จักอย่างดีในวงการบริหารการขายและวงการการอบรมผู้บริหารและทีมงาน 

 ประสบการณ์การทำงาน 

- กรรมการผู้จัดการ บริษัท ลัคกี้สตาร์ อินเตอร์เนชั่นแนล  (ประเทศไทย) จำกัด 
- รองผู้อำนวยการการขาย บริษัท โอสถสภา จำกัด 
- ผู้จัดการฝ่ายฝึกอบรมพนักงานขาย บริษัท ยิลเลตต์ ประเทศไทย จำกัด 
- ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาการขาย บริษัท เป๊ปซี่โคล่า เซ้าท์อีสเอเชีย จำกัด 
- ผู้จัดการภาค บริษัท พร๊อตเตอร์แอนด์แกมเบิล จำกัด (พีแอนด์จี) 
- ผู้จัดทั่วไปฝ่ายขาย บริษัท ทีโอเอ จำกัด 
- ผู้จัดการฝ่ายขายทั่วไป บริษัท โฟร์โมสต์ฟรีสแลนด์ จำกัด มหาชน 
- วิทยากรการฝึกอบรม  สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย  
                                  สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย 
                                  สถาบันส่งเสริมเทคโนโลยี่ไทย-ญี่ปุ่น 

- วิทยากรและอาจารย์พิเศษ    หลักสูตรปริญญาเอกและโททางการบริหาร  (DBA & MBA) ของมหาวิทยาลัยชั้นนำ เช่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, มหาวิทยาลัย มหิดล ,                                    มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์, มหาวิทยาลัย นเรศวร ฯลฯ 


 
Back
www.VichaiSalesAcademy.com
โรงเรียน อบรมการขาย อบรมการตลาด อบรมการเจรจาต่อรอง อบรมการขายและการบริการ เราเป็นโรงเรียนนักขายแห่งแรกของประเทศไทย สอนหลักสูตรนักขายมีการอบรมการขาย อบรมการตลาด อบรมการเจรจาต่อรอง อบรมการขายและการบริการ โดยวิทยากรที่มีประสบการณ์ มากกว่า 30 ปีและเป็นที่ปรึกษาบริษัทชั้นนำของประเทศไทยมากมาย บริการฝึกอบรมวิชาการขาย อบรมนักขาย อบรมการขายและการบริการ ฝึกอบรมนักขาย อบรมการตลาด ฝึกอบรมนักการตลาด อบรมการเจรจาต่อรอง บริการจัดหาทีมขายและการตลาด หลักสูตรฝึกอบรมการขาย หลักสูตรนักขาย หลักสูตรฝึกอบรมการตลาด Workshop Training หลักสูตรฝึกอบรมการตลาด
อบรมการขายอบรมการตลาดอบรมการเจรจาต่อรอง, รับอบรมการขาย, รับอบรมการตลาด, รับอบรมการเจรจาต่อรอง, บริการอบรมการขาย, บริการอบรมการตลาด, บริการอบรมการเจรจาต่อรอง, สอนอบรมการขาย, สอนอบรมการตลาด, สอนอบรมการเจรจาต่อรอง, โรงเรียนอบรมการขาย, โรงเรียนอบรมการตลาด, โรงเรียนอบรมการเจรจาต่อรองหลักสูตรอบรมการขายหลักสูตรอบรมการตลาดหลักสูตรอบรมการเจรจาต่อรอง, เปิดอบรมการขาย, เปิดอบรมการตลาด, เปิดอบรมการเจรจาต่อรองอบรมการขายสำหรับนักขาย, อบรมการตลาดสำหรับนักการตลาด, อบรมการเจรจาต่อรองสำหรับนักขาย, ให้บริการอบรมการขาย, ให้บริการอบรมการตลาด, ให้บริการอบรมการเจรจาต่อรอง, ทีมอบรมการขาย, ทีมอบรมการตลาด, ทีมอบรมการเจรจาต่อรอง,  เป็นที่ปรึกษาการขาย, เป็นที่ปรึกษาการตลาด, เป็นที่ปรึกษาการบริหาร, เป็นที่ปรึกษาการสื่อสารและการเจรจาต่อรอง, เป็นที่ปรึกษาให้กับทีมการขายและการตลาด, เป็นที่ปรึกษาให้กับผู้บริหาร, เป็นที่ปรึกษาให้กับเจ้าของธุรกิจ, อาจารย์วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา, ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนาSales Consultant, Sales Coach, Marketing Consultant, Marketing Coach, Management Consultant, Communication & Negotiation Consultant, Communication & Negotiation Coach, Executive Coach, Business Owner Coach, Entrepreneur Coach
เว็บสำเร็จรูป
×