Banner hotline


Social Media

บทความ ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

13 กลยุทธ์สำหรับพิฆาตเซลส์แมนของบริษัทซัพพลายเออร์

การเจรจากับลูกค้าแบบดั้งเดิม ( Traditional Trade ) โดย ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

นักขายจะรับมืออย่างไร? ไม่ให้เกิดการเจรจาแบบ “OH NO” โดย ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เทคนิคการเจรจาให้ลูกค้า Say Yes! โดย ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการปิดการขายให้ได้ยอดสวยๆ : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

18 เทคนิคการขายที่ใช้ได้ดีกับลูกค้าทุกสถานการณ์ (ตอนที่ 3) : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

สุดยอดเคล็ดลับ การเจรจาต่อรองทางโทรศัพท์สำหรับนักขายมือโปร (ตอนที่ 2) : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

สุดยอดเคล็ดลับ การเจรจาต่อรองทางโทรศัพท์สำหรับนักขายมือโปร : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

18 เทคนิคการขายที่สามารถใช้กับลูกค้าในหลายรูปแบบ (ต่อ) : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

18 เทคนิคการขายที่ใช้ได้ดีกับลูกค้าทุกสถานการณ์ : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการเจรจาต่อรองแบบชนะสามฝ่าย(ต่อ) : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการเจรจาต่อรองแบบชนะสามฝ่าย(ต่อ) : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการเจรจาต่อรองแบบชนะสามฝ่าย (ตอนที่ 14-15) : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการเจรจาต่อรองแบบชนะสามฝ่าย (เคล็ดที่ 3) โดย ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการขายความคิด (ต่อ) : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการขายความคิด : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

สติปัญญาแห่งการรับฟัง : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการเจรจาต่อรองแบบชนะสามฝ่าย (เคล็ดลับที่ 4) โดย ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการเจรจาต่อรองแบบชนะสามฝ่าย (เคล็ดลับที่ 5) โดย ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา
ผู้ชม
วันนี้ 353
เมื่อวาน 410
ทั้งหมด 776,831
ชมหน้าอื่นๆ
วันนี้ 375
เมื่อวาน 434
ทั้งหมด 1,013,591
68. หัวข้อการสัมมนาหลักสูตร Modern Trade Key Account Management & How to Manage Them Profitably and Earning Loyalty การบริหารลูกค้ารายใหญ่เพื่อสร้างกำไรแล ะความภักดี

โดย ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา


วิทยากรและที่ปรึกษาด้านการขายและการตลาดอีกทั้งยังเป็นอดีตผู้บริหารการตลาดและการขายของบริษัท FMCG ชั้นนำ ของประเทศและภูมิภาค AEC เช่น บริษัท Procter & Gamble ( P&G ), Pepsi Cola, Foremost, Gillette, Nestle, Osotspa, TOA ฯลฯ

ผู้เขียนหนังสือด้านการตลาดและการขาย เช่น 50 จุดพลิกสู่ยอดผู้นำ 4.0,

50 เคล็ดลับบริหารธุรกิจฉบับ CEO ระดับโลกยุค AEC, การเจรจาต่อรอง Version 3.0 แบบชนะสามฝ่าย ฯลฯ


Duration: 1 day (9:00 – 16:00)


หลักการและเหตุผล:

การช่วงชิงลูกค้ารายสำคัญหรือลูกค้าหลัก (Key Customer) โดยเฉพาะลูกค้า Modern Trade Key Customer  จากคู่แข่ง และรักษาลูกค้าเหล่านัน้ ไว้ให้อยู่กับเรานานที่สุด คือ สูตรหนึ่งที่ช่วยให้ธุรกิจของท่านรอดพ้นวิกฤติได้เร็วยิ่งขึน้ โดยไม่ต้องรอให้ใครคอยบอกว่าเศรษฐกิจถึงจุดต่ำสุดแล้วหรือยัง การมีลูกค้าชัน้ ดีอยู่กับท่านเพียงไม่กี่รายแต่กลับรักษาไว้ไม่ได้คงสู้การมีลูกค้ารายย่อย ๆ มากรายไม่ได้ แต่ใครล่ะ จะสามารถแบกค่าใช้จ่ายในการเยี่ยมลูกค้าจำนวนมากซึ่งค่อนข้างแพงแต่ให้ยอดขายต่อรายเพียงเล็กน้อยไว้ได้

บริษัทส่วนใหญ่จึงเลือกเส้นทางของการบริหารลูกค้าเพียง 20 รายจาก 100 รายที่ให้ยอดขายถึง 80% ของธุรกิจเสมอ

ปัญหาการบริหารลูกค้าโมเดิร์นเทรดรายใหญ่ดังกล่าวถูกหยิบยกขึน้ มาสัมมนาในหลักสูตรนี พร้อมทัง้ ติดอาวุธทางปัญญาเชิงประสบการณ์เพื่อเตรียมพร้อมในการเผชิญกับยักษ์ผู้ค้าข้ามชาติ ตัง้แต่การสร้าง การรักษา การให้บริการ และการมัดใจลูกค้ารายใหญ่รวมถึงการวางแผนงาน การทำ Business Review ร่วมกับลูกค้าหลัก และงานด้านอื่นๆ ที่ผู้บริหารลูกค้ารายใหญ่ต้องเข้าใจและปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ ในอันที่จะสามารถแข่งขันกับ Supplier อื่นๆ ในตลาดได้ หลักสูตรนีนำสัมมนาโดยวิทยากรผู้มีประสบการณ์ในทางปฏิบัติโดยตรงมานานกว่า 25 ปี


หัวข้อการสัมมนา:

วิวัฒนาการสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า

Loyalty ความภักดีต่อตราสินค้า

If you are not a branded product you are commodity

Customer แปลว่า “ลูกค้า” แล้ว “ลูกค้าตลอดชีพ” จะเรียกว่าอะไร

  ความแตกต่างระหว่าง Sales Forecast  ,  Sales Objective และ Sales Target

จะทำอย่างไรระหว่างการเลือกหา “ลูกค้าใหม่” ที่คิดว่าจะดี กับการรักษาลูกค้าเก่าซึ่งต้องรบรากันตลอดเวลา

ทฤษฎี 20:80:30

Customer Marketing Concept

Channel Management

Effective Account Planning

Partnership Philosophy

Account Penetration

Service Output ที่ Key Customer ต้องการ

เทคนิคการทำ Business Review อย่างมีประสิทธิภาพ

การจัดทัพ Key Customer Team

Roles and Responsibility ของ Key Customer Team

การบริหารเครดิตสำหรับลูกค้า Key Customer

การขายแบบที่ปรึกษา Consultative Selling

การเป็นผู้เร่วมทีมกลยุทธ์

การเป็นที่ปรึกษาทางธุรกิจให้ลูกค้า

การเป็นผู้ร่วมธุรกิจระยะยาว

Loyalty Program

กลยุทธ์ก่อนการสร้าง Loyalty Customer

เก้ากลยุทธ์ในการสร้าง Loyalty

การสร้างบรรยากาศและวัฒนธรรมเพื่อมุ่งสู่ลูกค้า

ลูกค้าภายใน ( Internal Customer )

วงจรการอบรมเพื่อ Customer Care 


เหมาะสำหรับ:

ผู้จัดการฝ่ายการตลาด

ผู้จัดการฝ่ายขาย

ผู้จัดการฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์

ผู้จัดการฝ่ายบริการ

ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

เจ้าของกิจการ


รูปแบบการสัมมนา:

การสัมมนาหลักสูตรนี้มุ่งเน้นผู้เข้าสัมมนาเป็นศูนย์กลาง โดยเน้นการมีส่วนร่วมและมีการทำ WORKSHOP และบทบาทสมมติ

พร้อม VDO ประกอบการสัมมนา


วิทยากร:

ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา


การศึกษา

บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

พาณิชยศาสตร์มหาบัณฑิต MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปริญญาเอก การบริหารธุรกิจ จากสหรัฐอเมริกา


ประสบการณ์ทำงาน

กรรมการผู้จัดการ บริษัท ลัคกี้สตาร์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย)

รองผู้อำนวยการฝ่ายขาย บริษัท โอสถสภา จำกัด

ผู้จัดการทั่วไป สายงานการขาย บริษัท ทีโอเอ จำกัด

ผู้จัดการฝ่ายขายทั่วไป บริษัท โฟร์โมสต์ ฟรีสแลนด์ (ประเทศไทย)จำกัด(มหาชน)

ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาการขาย บริษัท เป็ปซี่โคล่า อินเตอร์เนชั่นแนล เช้าท์อีสเอเซีย จำกัด

ผู้จัดการภาค บริษัท พร๊อคเตอร์ แอนด์ แกมเบิล จำกัด (พี แอนด์ จี)

ผู้จัดการฝ่ายฝึกอบรมพนักงานขาย บริษัท ยิลเลตต์(ประเทศไทย)จำกัด

ผู้บริหารการขายอาวุโส บริษัท เนสเล่ย์ ประเทศไทย จำกัด
 
Back
www.VichaiSalesAcademy.com
โรงเรียน อบรมการขาย อบรมการตลาด อบรมการเจรจาต่อรอง อบรมการขายและการบริการ เราเป็นโรงเรียนนักขายแห่งแรกของประเทศไทย สอนหลักสูตรนักขายมีการอบรมการขาย อบรมการตลาด อบรมการเจรจาต่อรอง อบรมการขายและการบริการ โดยวิทยากรที่มีประสบการณ์ มากกว่า 30 ปีและเป็นที่ปรึกษาบริษัทชั้นนำของประเทศไทยมากมาย บริการฝึกอบรมวิชาการขาย อบรมนักขาย อบรมการขายและการบริการ ฝึกอบรมนักขาย อบรมการตลาด ฝึกอบรมนักการตลาด อบรมการเจรจาต่อรอง บริการจัดหาทีมขายและการตลาด หลักสูตรฝึกอบรมการขาย หลักสูตรนักขาย หลักสูตรฝึกอบรมการตลาด Workshop Training หลักสูตรฝึกอบรมการตลาด
อบรมการขายอบรมการตลาดอบรมการเจรจาต่อรอง, รับอบรมการขาย, รับอบรมการตลาด, รับอบรมการเจรจาต่อรอง, บริการอบรมการขาย, บริการอบรมการตลาด, บริการอบรมการเจรจาต่อรอง, สอนอบรมการขาย, สอนอบรมการตลาด, สอนอบรมการเจรจาต่อรอง, โรงเรียนอบรมการขาย, โรงเรียนอบรมการตลาด, โรงเรียนอบรมการเจรจาต่อรองหลักสูตรอบรมการขายหลักสูตรอบรมการตลาดหลักสูตรอบรมการเจรจาต่อรอง, เปิดอบรมการขาย, เปิดอบรมการตลาด, เปิดอบรมการเจรจาต่อรองอบรมการขายสำหรับนักขาย, อบรมการตลาดสำหรับนักการตลาด, อบรมการเจรจาต่อรองสำหรับนักขาย, ให้บริการอบรมการขาย, ให้บริการอบรมการตลาด, ให้บริการอบรมการเจรจาต่อรอง, ทีมอบรมการขาย, ทีมอบรมการตลาด, ทีมอบรมการเจรจาต่อรอง,  เป็นที่ปรึกษาการขาย, เป็นที่ปรึกษาการตลาด, เป็นที่ปรึกษาการบริหาร, เป็นที่ปรึกษาการสื่อสารและการเจรจาต่อรอง, เป็นที่ปรึกษาให้กับทีมการขายและการตลาด, เป็นที่ปรึกษาให้กับผู้บริหาร, เป็นที่ปรึกษาให้กับเจ้าของธุรกิจ, อาจารย์วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา, ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนาSales Consultant, Sales Coach, Marketing Consultant, Marketing Coach, Management Consultant, Communication & Negotiation Consultant, Communication & Negotiation Coach, Executive Coach, Business Owner Coach, Entrepreneur Coach
เว็บสำเร็จรูป
×