Banner hotline


Social Media

บทความ ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

13 กลยุทธ์สำหรับพิฆาตเซลส์แมนของบริษัทซัพพลายเออร์

การเจรจากับลูกค้าแบบดั้งเดิม ( Traditional Trade ) โดย ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

นักขายจะรับมืออย่างไร? ไม่ให้เกิดการเจรจาแบบ “OH NO” โดย ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เทคนิคการเจรจาให้ลูกค้า Say Yes! โดย ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการปิดการขายให้ได้ยอดสวยๆ : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

18 เทคนิคการขายที่ใช้ได้ดีกับลูกค้าทุกสถานการณ์ (ตอนที่ 3) : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

สุดยอดเคล็ดลับ การเจรจาต่อรองทางโทรศัพท์สำหรับนักขายมือโปร (ตอนที่ 2) : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

สุดยอดเคล็ดลับ การเจรจาต่อรองทางโทรศัพท์สำหรับนักขายมือโปร : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

18 เทคนิคการขายที่สามารถใช้กับลูกค้าในหลายรูปแบบ (ต่อ) : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

18 เทคนิคการขายที่ใช้ได้ดีกับลูกค้าทุกสถานการณ์ : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการเจรจาต่อรองแบบชนะสามฝ่าย(ต่อ) : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการเจรจาต่อรองแบบชนะสามฝ่าย(ต่อ) : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการเจรจาต่อรองแบบชนะสามฝ่าย (ตอนที่ 14-15) : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการเจรจาต่อรองแบบชนะสามฝ่าย (เคล็ดที่ 3) โดย ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการขายความคิด (ต่อ) : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการขายความคิด : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

สติปัญญาแห่งการรับฟัง : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการเจรจาต่อรองแบบชนะสามฝ่าย (เคล็ดลับที่ 4) โดย ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการเจรจาต่อรองแบบชนะสามฝ่าย (เคล็ดลับที่ 5) โดย ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา
ผู้ชม
วันนี้ 51
เมื่อวาน 522
ทั้งหมด 795,511
ชมหน้าอื่นๆ
วันนี้ 52
เมื่อวาน 571
ทั้งหมด 1,034,398
22.การตลาดยุคใหม่และการบริหารช่องทางจัดจำหน่าย

Channel Management
              หัวข้อการสัมมนา
                        -    ความกดดันทางสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจในปัจจุบัน
                        -    กลยุทธ์ทางการตลาดในการต่อสู้กับความกดดันทางเศรษฐกิจ
                        -    นิยามของการบริหารช่องทางการจัดจำหน่าย
                        -    บทบาทของช่องทางจัดจำหน่าย
                        -    การบริหารส่วนผสมทางการตลาด
                        -    ปัจจัยในการเลือกช่องทางการตลาด
                        -    สิ่งที่ลูกค้าต้องการจากช่องทางจัดจำหน่าย
                        -    ช่องทางจัดจำหน่ายของสินค้าอุตสาหกรรมและสินค้าอุปโภคบริโภค
                        -    ช่องทางจัดจำหน่ายของสินค้าประเภทต่างๆ
                        -    บทบาทของผู้ค้าส่ง
                        -    บทบาทของผู้ค้าปลีก
                        -    ระบบแฟรนไชส์
                        -    พฤติกรรมของผู้ซื้อและกลยุทธ์ของสินค้าประเภทต่างๆ
                        -    การตลาดลูกค้า ( Customer Marketing )
                        -    The Value Delivery System 
                        -    ทฤษฎี  Positioning ทั้ง 3 ในการนำตลาด
                        -    กลยุทธ์ในการวางตำแหน่งผลิตภัณฑ์
                        -    ลูกค้า(ช่องทางจัดจำหน่าย)ต้องการอะไรจากเจ้าของผลิตภัณฑ์
                        -    ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเจ้าของสินค้า  ช่องทางและลูกค้าคนต่อไป
                        -    การแบ่งประเภทตามลักษณะของช่องทาง
                        -    กฎ 80/20/30ในการบริหารช่องทางจัดจำหน่าย
                        -    การทำงานกับช่องทางแบบ Partnership Philosophy
                        -    ความขัดแย้งระหว่างช่องทางกับเจ้าของสินค้า
                        -    การร่วมมือกับช่องทางแบบ VMS
                        -    ระบบการกำหนดเป้าการแบบ Modern Trade
                        -    ทฤษฎีสามเหลี่ยม 2 รูปกับการบริหารช่องทางจัดจำหน่าย
                        -    หลักการ Break Even Cost Chart ในการพิจารณาตั้งทีมขายเองหรือใช้ตัวแทนจำหน่าย
                        -    จรรยาบรรณและกฏหมายที่เกี่ยวกับบริหารช่องทางจัดจำหน่าย
                        -    ขบวนการขายกับช่องทางจัดจำหน่ายแบบ ?เชิงปรึกษา?

หลักสูตรการอบรมใช้เวลา  1 วัน ( 6 ชั่วโมง )
          โดย การบรรยาย และ ทำ Workshop โดยเน้นให้ผู้เข้าสัมมนาเป็นศูนย์กลางในการอบรม  โดยมีการทำ Workshop และ VDO ประกอบการสัมมนาโดย ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา รองผู้อำนวยการการขายบริษัท โอสถสภา จำกัด วิทยากรฝึกอบรมด้านช่องทางการตลาด,  การขายและการตลาด สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย, สถาบันส่งเสริมเทคโนโลยี่ไทยญี่ปุ่น, สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย อาจารย์พิเศษ หลักสูตรการตลาดของโครงการ MBA  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยมหิดล, มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ ฯลฯ

 
Back
www.VichaiSalesAcademy.com
โรงเรียน อบรมการขาย อบรมการตลาด อบรมการเจรจาต่อรอง อบรมการขายและการบริการ เราเป็นโรงเรียนนักขายแห่งแรกของประเทศไทย สอนหลักสูตรนักขายมีการอบรมการขาย อบรมการตลาด อบรมการเจรจาต่อรอง อบรมการขายและการบริการ โดยวิทยากรที่มีประสบการณ์ มากกว่า 30 ปีและเป็นที่ปรึกษาบริษัทชั้นนำของประเทศไทยมากมาย บริการฝึกอบรมวิชาการขาย อบรมนักขาย อบรมการขายและการบริการ ฝึกอบรมนักขาย อบรมการตลาด ฝึกอบรมนักการตลาด อบรมการเจรจาต่อรอง บริการจัดหาทีมขายและการตลาด หลักสูตรฝึกอบรมการขาย หลักสูตรนักขาย หลักสูตรฝึกอบรมการตลาด Workshop Training หลักสูตรฝึกอบรมการตลาด
อบรมการขายอบรมการตลาดอบรมการเจรจาต่อรอง, รับอบรมการขาย, รับอบรมการตลาด, รับอบรมการเจรจาต่อรอง, บริการอบรมการขาย, บริการอบรมการตลาด, บริการอบรมการเจรจาต่อรอง, สอนอบรมการขาย, สอนอบรมการตลาด, สอนอบรมการเจรจาต่อรอง, โรงเรียนอบรมการขาย, โรงเรียนอบรมการตลาด, โรงเรียนอบรมการเจรจาต่อรองหลักสูตรอบรมการขายหลักสูตรอบรมการตลาดหลักสูตรอบรมการเจรจาต่อรอง, เปิดอบรมการขาย, เปิดอบรมการตลาด, เปิดอบรมการเจรจาต่อรองอบรมการขายสำหรับนักขาย, อบรมการตลาดสำหรับนักการตลาด, อบรมการเจรจาต่อรองสำหรับนักขาย, ให้บริการอบรมการขาย, ให้บริการอบรมการตลาด, ให้บริการอบรมการเจรจาต่อรอง, ทีมอบรมการขาย, ทีมอบรมการตลาด, ทีมอบรมการเจรจาต่อรอง,  เป็นที่ปรึกษาการขาย, เป็นที่ปรึกษาการตลาด, เป็นที่ปรึกษาการบริหาร, เป็นที่ปรึกษาการสื่อสารและการเจรจาต่อรอง, เป็นที่ปรึกษาให้กับทีมการขายและการตลาด, เป็นที่ปรึกษาให้กับผู้บริหาร, เป็นที่ปรึกษาให้กับเจ้าของธุรกิจ, อาจารย์วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา, ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนาSales Consultant, Sales Coach, Marketing Consultant, Marketing Coach, Management Consultant, Communication & Negotiation Consultant, Communication & Negotiation Coach, Executive Coach, Business Owner Coach, Entrepreneur Coach
เว็บสำเร็จรูป
×