Banner hotline


Social Media

บทความ ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

13 กลยุทธ์สำหรับพิฆาตเซลส์แมนของบริษัทซัพพลายเออร์

การเจรจากับลูกค้าแบบดั้งเดิม ( Traditional Trade ) โดย ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

นักขายจะรับมืออย่างไร? ไม่ให้เกิดการเจรจาแบบ “OH NO” โดย ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เทคนิคการเจรจาให้ลูกค้า Say Yes! โดย ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการปิดการขายให้ได้ยอดสวยๆ : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

18 เทคนิคการขายที่ใช้ได้ดีกับลูกค้าทุกสถานการณ์ (ตอนที่ 3) : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

สุดยอดเคล็ดลับ การเจรจาต่อรองทางโทรศัพท์สำหรับนักขายมือโปร (ตอนที่ 2) : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

สุดยอดเคล็ดลับ การเจรจาต่อรองทางโทรศัพท์สำหรับนักขายมือโปร : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

18 เทคนิคการขายที่สามารถใช้กับลูกค้าในหลายรูปแบบ (ต่อ) : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

18 เทคนิคการขายที่ใช้ได้ดีกับลูกค้าทุกสถานการณ์ : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการเจรจาต่อรองแบบชนะสามฝ่าย(ต่อ) : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการเจรจาต่อรองแบบชนะสามฝ่าย(ต่อ) : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการเจรจาต่อรองแบบชนะสามฝ่าย (ตอนที่ 14-15) : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการเจรจาต่อรองแบบชนะสามฝ่าย (เคล็ดที่ 3) โดย ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการขายความคิด (ต่อ) : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการขายความคิด : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

สติปัญญาแห่งการรับฟัง : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการเจรจาต่อรองแบบชนะสามฝ่าย (เคล็ดลับที่ 4) โดย ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการเจรจาต่อรองแบบชนะสามฝ่าย (เคล็ดลับที่ 5) โดย ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา
ผู้ชม
วันนี้ 505
เมื่อวาน 410
ทั้งหมด 776,983
ชมหน้าอื่นๆ
วันนี้ 530
เมื่อวาน 434
ทั้งหมด 1,013,746
16. หลักสูตร Customer Insight

หลักสูตร Customer Insight

เทคนิคการค้นหาความต้องการของลูกค้า หลักสูตร 2 วัน

โดย ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

หลักการและเหตุผล

การวางแผนการตลาดและการขายที่ดีย่อมทำให้การขายที่มีอุปสรรคพลิกกลับเป็นการขายที่สามารถบรรลุเป้าหมายได้อย่างไม่ยากเย็น แต่การวางแผนตลาดและการขายโดยไม่คำนึงถึงความต้องการของลูกค้ากลุ่มเป้าหมายเปรียบได้กับการวาดฝันที่จะส่งผลให้พนักงานขายถอดใจและลดความเชื่อมั่นในองค์กร  สินค้ารวมถึงผู้บังคับบัญชาเมื่อเกมการขายจบลง เทคนิคการค้นหาความต้องการของลูกค้าจึงเป็นเสมือนเครื่อง Navigator ในการค้นหาเหมืองทองหรือขุมทรัพย์แห่งความสำเร็จของการขายที่ต้องต่อพ่วงด้วยศิลปะแห่งการจูงใจในการเสนอขายเพื่อเป็นการเปิดเกมการตลาดและการขายอย่างเป็นขั้นตอนของมืออาชีพ

วัตถุประสงค์

หลักสูตรนี้จึงมุ่งที่จะ 1. สร้างทัศนคติและทักษะการอ่านลูกค้าให้ออกสำหรับทีมงานการตลาดและการขาย

                              2. มุ่งฝึกหัดการทำ Workshop วิเคราะห์สถานการณ์การขายในระดับ มหภาค และ จุลภาค

                              3. เรียนรู้ทฤษฎีที่อยู่เบื้องหลังการค้นหาความต้องการของลูกค้าอย่างมืออาชีพ

                              4. เสริมสร้างทักษะในการเปิดเกมการขายอย่างเป็นขั้นตอนและได้ผลด้วย Workshop และ 

                                  Role Play เพื่อเป็นการสร้างทักษะจากของจริงที่ปฏิบัติจริงในท้องตลาด

ผู้ควรเข้าสัมมนา – พนักงานขาย เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ และพนักงานการตลาดที่ต้องการพัฒนาทักษะการมองกลุ่ม

                           ลูกค้าและความต้องการของลูกค้าได้อย่างแม่นยำและรวดเร็ว 

                                ผู้จัดการฝ่ายขาย / ผู้บริหารการขาย 

                                ผู้จัดการฝ่ายการตลาด / ผู้บริหารงานการตลาด

                                กรรมการผู้จัดการและผู้อำนวยการ

                                เจ้าของธุรกิจ

       หัวข้อการสัมมนา

1. การวางแผนการตลาดและการขาย
2. การค้นหาความต้องการของลูกค้าระดับ Makro และ ระดับ Micro
3. Workshop การวิเคราะห์สถานการณ์ขายและความต้องการของลูกค้า
4. การพยากรณ์การขายที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด
5. Workshop การพยากรณ์การขาย
6. ทัศนคติในการค้นหาความต้องการของลูกค้า
7. อุปสรรคในการจำกัดความสามารถในการขายของพนักงานขาย
8. แนวความคิดในการขายและแนวความคิดทางการตลาด
9. แนวคิดในการขายยุค ศตวรรษที่ 21
10. กระบวนการขาย
11. กฎ 20 : 80 และ 90 : 10
12. Workshop การ Synergy ระหว่าง ทฤษฎี
13. นักกีฬาผู้รักษาสถิติ
14. การเพิ่มสถิติการขาย
15. วิธีการใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการทำงานขาย
16. การเตรียมตัวในการไปหาลูกค้า
17. วิธีการจำชื่อลูกค้าที่ง่ายและได้ผล
18. การสร้างทัศนคติในการขาย
19. การเปรียบเทียบผลประโยชน์ที่ลูกค้าผู้บริโภคต้องการและผลประโยชน์ที่ลูกค้าธุรกิจต้องการ
20. การบริหารเอกสารในการค้นหาความต้องการของลูกค้า
21. STP สำหรับพนักงานขาย
22. การวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้าระดับ Micro
23. พฤติกรรมของผู้บริโภค และขั้นตอนการตัดสินใจ
24. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจซื้อ
25. สมองสองด้านกับการตัดสินใจซื้อ
26. ตัวกระตุ้นการซื้อ ประการ
27. บันไดแห่งความจังรักภักดีของลูกค้า ขั้น
28. ภาษากายกับการค้นหาความต้องการของลูกค้า
29. Prospecting – เทคนิคการหาลูกค้าใหม่
30. Workshop – Checklist ในการเตรียมตัวก่อนเข้าพบลูกค้า ( Pre-Approach )
31. Model – การขายแบบจูงใจ
32. การเข้าพบลูกค้าแบบสร้างสรรค์ และ สิ่งเร้าในการเสนอขายแบบจูงใจ
33. 30 Checklist ในการสร้างการจูงใจ
34. ประเภทของลูกค้าที่เราต้องพบในการขายและลูกเล่นในการจัดการ
35. Role Play และ Workshop – การจัดการกับลูกค้าชนิดต่างๆที่ต้องพบในการขาย
36. Customer Insight Framework   ขบวนการ Customer Insight ทางการตลาด
37. Research การวิจัย
38. Analytics การวิเคราะห์เปรียบเทียบ
39. Experimentation การดำเนินการตามแผน
40. Improve Result  การพัฒนาผลิตภัณฑ์
41. Day to Day Product Management Cycle วงจรบริหารผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง
42. Idea ความคิดใหม่ , Product Strategy กลยุทธ์ผลิตภัณฑ์, Product Planning วางแผนผลิตภัณฑ์, Product Definition นิยามผลิตภัณฑ์, Launch Planning วางแผนการวางผลิตภัณฑ์, Launch วางผลิตภัณฑ์

 
Back
www.VichaiSalesAcademy.com
โรงเรียน อบรมการขาย อบรมการตลาด อบรมการเจรจาต่อรอง อบรมการขายและการบริการ เราเป็นโรงเรียนนักขายแห่งแรกของประเทศไทย สอนหลักสูตรนักขายมีการอบรมการขาย อบรมการตลาด อบรมการเจรจาต่อรอง อบรมการขายและการบริการ โดยวิทยากรที่มีประสบการณ์ มากกว่า 30 ปีและเป็นที่ปรึกษาบริษัทชั้นนำของประเทศไทยมากมาย บริการฝึกอบรมวิชาการขาย อบรมนักขาย อบรมการขายและการบริการ ฝึกอบรมนักขาย อบรมการตลาด ฝึกอบรมนักการตลาด อบรมการเจรจาต่อรอง บริการจัดหาทีมขายและการตลาด หลักสูตรฝึกอบรมการขาย หลักสูตรนักขาย หลักสูตรฝึกอบรมการตลาด Workshop Training หลักสูตรฝึกอบรมการตลาด
อบรมการขายอบรมการตลาดอบรมการเจรจาต่อรอง, รับอบรมการขาย, รับอบรมการตลาด, รับอบรมการเจรจาต่อรอง, บริการอบรมการขาย, บริการอบรมการตลาด, บริการอบรมการเจรจาต่อรอง, สอนอบรมการขาย, สอนอบรมการตลาด, สอนอบรมการเจรจาต่อรอง, โรงเรียนอบรมการขาย, โรงเรียนอบรมการตลาด, โรงเรียนอบรมการเจรจาต่อรองหลักสูตรอบรมการขายหลักสูตรอบรมการตลาดหลักสูตรอบรมการเจรจาต่อรอง, เปิดอบรมการขาย, เปิดอบรมการตลาด, เปิดอบรมการเจรจาต่อรองอบรมการขายสำหรับนักขาย, อบรมการตลาดสำหรับนักการตลาด, อบรมการเจรจาต่อรองสำหรับนักขาย, ให้บริการอบรมการขาย, ให้บริการอบรมการตลาด, ให้บริการอบรมการเจรจาต่อรอง, ทีมอบรมการขาย, ทีมอบรมการตลาด, ทีมอบรมการเจรจาต่อรอง,  เป็นที่ปรึกษาการขาย, เป็นที่ปรึกษาการตลาด, เป็นที่ปรึกษาการบริหาร, เป็นที่ปรึกษาการสื่อสารและการเจรจาต่อรอง, เป็นที่ปรึกษาให้กับทีมการขายและการตลาด, เป็นที่ปรึกษาให้กับผู้บริหาร, เป็นที่ปรึกษาให้กับเจ้าของธุรกิจ, อาจารย์วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา, ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนาSales Consultant, Sales Coach, Marketing Consultant, Marketing Coach, Management Consultant, Communication & Negotiation Consultant, Communication & Negotiation Coach, Executive Coach, Business Owner Coach, Entrepreneur Coach
เว็บสำเร็จรูป
×