Banner hotline


Social Media

บทความ ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

13 กลยุทธ์สำหรับพิฆาตเซลส์แมนของบริษัทซัพพลายเออร์

การเจรจากับลูกค้าแบบดั้งเดิม ( Traditional Trade ) โดย ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

นักขายจะรับมืออย่างไร? ไม่ให้เกิดการเจรจาแบบ “OH NO” โดย ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เทคนิคการเจรจาให้ลูกค้า Say Yes! โดย ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการปิดการขายให้ได้ยอดสวยๆ : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

18 เทคนิคการขายที่ใช้ได้ดีกับลูกค้าทุกสถานการณ์ (ตอนที่ 3) : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

สุดยอดเคล็ดลับ การเจรจาต่อรองทางโทรศัพท์สำหรับนักขายมือโปร (ตอนที่ 2) : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

สุดยอดเคล็ดลับ การเจรจาต่อรองทางโทรศัพท์สำหรับนักขายมือโปร : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

18 เทคนิคการขายที่สามารถใช้กับลูกค้าในหลายรูปแบบ (ต่อ) : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

18 เทคนิคการขายที่ใช้ได้ดีกับลูกค้าทุกสถานการณ์ : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการเจรจาต่อรองแบบชนะสามฝ่าย(ต่อ) : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการเจรจาต่อรองแบบชนะสามฝ่าย(ต่อ) : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการเจรจาต่อรองแบบชนะสามฝ่าย (ตอนที่ 14-15) : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการเจรจาต่อรองแบบชนะสามฝ่าย (เคล็ดที่ 3) โดย ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการขายความคิด (ต่อ) : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการขายความคิด : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

สติปัญญาแห่งการรับฟัง : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการเจรจาต่อรองแบบชนะสามฝ่าย (เคล็ดลับที่ 4) โดย ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการเจรจาต่อรองแบบชนะสามฝ่าย (เคล็ดลับที่ 5) โดย ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา
ผู้ชม
วันนี้ 41
เมื่อวาน 230
ทั้งหมด 806,674
ชมหน้าอื่นๆ
วันนี้ 43
เมื่อวาน 257
ทั้งหมด 1,047,429
45. หลักสูตร เทคนิคการค้นหาความต้องการของผู้ร่วมงาน ลูกค้าทั้งภายในและภายนอก

 (Customer Insight for Internal Process Management, Internal /  External Customer Management)


โดย ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา 

วิทยากร ที่ปรึกษาและผู้บริหาร ด้านการขายและการตลาดบริษัทชั้นนำ 
ของประเทศและภูมิภาค AEC 
ผู้เขียนหนังสือด้านการขายและการตลาด เช่น 50 จุดพลิกสู่ยอดผู้นำ 4.0,การเจรจาต่อรอง Version 3.0 ได้ผล 100% (การเจรจาต่อรองแบบชนะสามฝ่าย), 50 เคล็ดลับบริหารธุรกิจฉบับ CEO ระดับโลกยุค AEC ฯลฯ 

หลักการและเหตุผล 

การวางแผนการตลาดและการขายที่ดีย่อมทำให้การขายที่มีอุปสรรคพลิกกลับเป็นการขายที่สามารถบรรลุเป้าหมายได้อย่างไม่ยากเย็น แต่การวางแผนตลาดและการขายโดยไม่คำนึงถึงความต้องการของผู้ร่วมงาน และ ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายทั้งภายในและภายนอกเปรียบได้กับการวาดฝันที่จะส่งผลให้พนักงานระดับปฏิบัติการถอดใจและลดความเชื่อมั่นในองค์กรและสินค้ารวมถึงผู้บังคับบัญชาระดับบริหาร 
เทคนิคการค้นหาความต้องการของผู้ร่วมงาน และของลูกค้าทั้งภายในและภายนอกจึงเป็นเสมือนเครื่อง Navigator ในการค้นหาเหมืองทองหรือขุมทรัพย์แห่งความสำเร็จของการบริหารลูกค้าทั้งภายในและภายนอกที่ต้องต่อพ่วงด้วยศิลปะแห่งการจูงใจในการเสนอขายเพื่อการทำงานร่วมกันอย่างมีเป้าหมายร่วมกันและเป็นการเปิดเกมการตลาดและการขายอย่างเป็นขั้นตอนของมืออาชีพ 


วัตถุประสงค์  

หลักสูตรนี้จึงมุ่งที่จะ 1. สร้างทัศนคติและทักษะการอ่านลูกค้าทั้งภายในและภายนอกองค์กรให้ออกสำหรับทีมงานการตลาดและการขาย ระดับจัดการและปฏิบัติการ 

                           2. มุ่งฝึกหัดการทำ Workshop วิเคราะห์สถานการณ์การขายในระดับ มหภาค และ จุลภาคของแต่ละแผนกที่ต้องทำงานร่วมกัน 

                           3. เรียนรู้ทฤษฎีที่อยู่เบื้องหลังการค้นหาความต้องการ ( Customer Insight ) ของลูกค้าทั้งภายในและภายนอกอย่างมืออาชีพ  

                           4. เสริมสร้างทักษะในการเปิดเกมการขายอย่างเป็นขั้นตอนและได้ผลด้วย Workshop และ Role Play เพื่อเป็นการสร้างทักษะจากของจริงที่ปฏิบัติจริงในการทำงานทั้งระดับบริหารและปฏิบัติการ 


ผู้ควรเข้าสัมมนา – พนักงานระดับปฏิบัติการ/ เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ และพนักงานการตลาด   
ผู้จัดการฝ่ายบริการ / ฝ่ายบริหาร / ฝ่ายสนับสนุน 
ผู้จัดการฝ่ายขาย / ผู้บริหารการขาย   
ผู้จัดการฝ่ายการตลาด / ผู้บริหารงานการตลาด 
กรรมการผู้จัดการและผู้อำนวยการ 
เจ้าของธุรกิจ 

 

       หัวข้อการสัมมนา 

1. ลูกค้าของท่านทั้งภายในและภายนอกสำคัญอย่างไร ? 

2. Internal Marketing การตลาดเพื่อคนในองค์กร จำเป็นอย่างไร ? 

3. Did You Know Your Customer ? คุณรู้จักลูกค้าของคุณหรือยัง ทั้งภายในและภายนอกองค์กร 

4. Customer Insight Framework   ขบวนการ Customer Insight ทางการตลาด 

5. Research การวิจัย 

6. Analytics การวิเคราะห์เปรียบเทียบ 

7. การวางแผนการตลาดและการขาย 

8. การค้นหาความต้องการของลูกค้าทั้งภายในและภายนอกระดับ Makro และ ระดับ Micro 

9. Workshop การวิเคราะห์สถานการณ์ขายและความต้องการของลูกค้าทั้งภายในและภายนอก 

10. การพยากรณ์การขายที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด 

11. Workshop การพยากรณ์การขายที่จะทำให้ท่านบรรลุเป้าการขายอย่างมืออาชีพ 

12. ทัศนคติในการค้นหาความต้องการของลูกค้าทั้งภายในและภายนอก 

13. แนวความคิดในการขายและแนวความคิดทางการตลาด 

14. แนวคิดในการขายยุค ศตวรรษที่ 21 

15. ใครคือลูกค้ารายใหญ่ของคุณทั้งภายในและภายนอก 

16. กฎ 20 : 80 และ 90 : 10 

17. Workshop การ Synergy ระหว่าง 2 ทฤษฎี 

18. นักกีฬาผู้รักษาสถิติเพิ่มสถิติของท่านกับลูกค้าทั้งภายในและภายนอกองค์กร 

19. วิธีการใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการทำงานร่วมกับผู้อื่น 

20. การเปรียบเทียบผลประโยชน์ที่ลูกค้าผู้บริโภคต้องการ และผลประโยชน์ที่ลูกค้าธุรกิจต้องการ 

21. การปรับใช้  STP สำหรับผู้บริหารและพนักงานระดับปฏิบัติการ 

22. การวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้าระดับ Micro 

23. พฤติกรรมของผู้บริโภค และขั้นตอนการตัดสินใจ 

24. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจซื้อ 

25. สมองสองด้านกับการตัดสินใจซื้อ 

26. ตัวกระตุ้นการซื้อ 5 ประการ 

27. บันไดแห่งความจังรักภักดีของลูกค้า 6 ขั้น 

28. Prospecting – เทคนิคการแสวงหาลูกค้าใหม่และธุรกิจใหม่ๆ 

29. Model – การขายความคิดแบบจูงใจในการทำงานร่วมกันและกับลูกค้า 

30. การเข้าพบลูกค้าแบบสร้างสรรค์ และ สิ่งเร้าในการเสนอขายความคิดแบบจูงใจ 

31. 30 Checklist ในการสร้างการสร้างแรงจูงใจ 

32. ประเภทของผู้ร่วมงาน  ลูกค้าทั้งในและนอกองค์กรที่เราต้องพบในการเจรจาต่อรองและลูกเล่นในการจัดการ 

33. Role Play และ Workshop – การจัดการกับผู้ร่วมงานและลูกค้าชนิดต่างๆที่ต้องพบในการทำงาน 

 
Back
www.VichaiSalesAcademy.com
โรงเรียน อบรมการขาย อบรมการตลาด อบรมการเจรจาต่อรอง อบรมการขายและการบริการ เราเป็นโรงเรียนนักขายแห่งแรกของประเทศไทย สอนหลักสูตรนักขายมีการอบรมการขาย อบรมการตลาด อบรมการเจรจาต่อรอง อบรมการขายและการบริการ โดยวิทยากรที่มีประสบการณ์ มากกว่า 30 ปีและเป็นที่ปรึกษาบริษัทชั้นนำของประเทศไทยมากมาย บริการฝึกอบรมวิชาการขาย อบรมนักขาย อบรมการขายและการบริการ ฝึกอบรมนักขาย อบรมการตลาด ฝึกอบรมนักการตลาด อบรมการเจรจาต่อรอง บริการจัดหาทีมขายและการตลาด หลักสูตรฝึกอบรมการขาย หลักสูตรนักขาย หลักสูตรฝึกอบรมการตลาด Workshop Training หลักสูตรฝึกอบรมการตลาด
อบรมการขายอบรมการตลาดอบรมการเจรจาต่อรอง, รับอบรมการขาย, รับอบรมการตลาด, รับอบรมการเจรจาต่อรอง, บริการอบรมการขาย, บริการอบรมการตลาด, บริการอบรมการเจรจาต่อรอง, สอนอบรมการขาย, สอนอบรมการตลาด, สอนอบรมการเจรจาต่อรอง, โรงเรียนอบรมการขาย, โรงเรียนอบรมการตลาด, โรงเรียนอบรมการเจรจาต่อรองหลักสูตรอบรมการขายหลักสูตรอบรมการตลาดหลักสูตรอบรมการเจรจาต่อรอง, เปิดอบรมการขาย, เปิดอบรมการตลาด, เปิดอบรมการเจรจาต่อรองอบรมการขายสำหรับนักขาย, อบรมการตลาดสำหรับนักการตลาด, อบรมการเจรจาต่อรองสำหรับนักขาย, ให้บริการอบรมการขาย, ให้บริการอบรมการตลาด, ให้บริการอบรมการเจรจาต่อรอง, ทีมอบรมการขาย, ทีมอบรมการตลาด, ทีมอบรมการเจรจาต่อรอง,  เป็นที่ปรึกษาการขาย, เป็นที่ปรึกษาการตลาด, เป็นที่ปรึกษาการบริหาร, เป็นที่ปรึกษาการสื่อสารและการเจรจาต่อรอง, เป็นที่ปรึกษาให้กับทีมการขายและการตลาด, เป็นที่ปรึกษาให้กับผู้บริหาร, เป็นที่ปรึกษาให้กับเจ้าของธุรกิจ, อาจารย์วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา, ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนาSales Consultant, Sales Coach, Marketing Consultant, Marketing Coach, Management Consultant, Communication & Negotiation Consultant, Communication & Negotiation Coach, Executive Coach, Business Owner Coach, Entrepreneur Coach
เว็บสำเร็จรูป
×