Banner hotline


Social Media

บทความ ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

13 กลยุทธ์สำหรับพิฆาตเซลส์แมนของบริษัทซัพพลายเออร์

การเจรจากับลูกค้าแบบดั้งเดิม ( Traditional Trade ) โดย ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

นักขายจะรับมืออย่างไร? ไม่ให้เกิดการเจรจาแบบ “OH NO” โดย ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เทคนิคการเจรจาให้ลูกค้า Say Yes! โดย ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการปิดการขายให้ได้ยอดสวยๆ : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

18 เทคนิคการขายที่ใช้ได้ดีกับลูกค้าทุกสถานการณ์ (ตอนที่ 3) : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

สุดยอดเคล็ดลับ การเจรจาต่อรองทางโทรศัพท์สำหรับนักขายมือโปร (ตอนที่ 2) : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

สุดยอดเคล็ดลับ การเจรจาต่อรองทางโทรศัพท์สำหรับนักขายมือโปร : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

18 เทคนิคการขายที่สามารถใช้กับลูกค้าในหลายรูปแบบ (ต่อ) : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

18 เทคนิคการขายที่ใช้ได้ดีกับลูกค้าทุกสถานการณ์ : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการเจรจาต่อรองแบบชนะสามฝ่าย(ต่อ) : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการเจรจาต่อรองแบบชนะสามฝ่าย(ต่อ) : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการเจรจาต่อรองแบบชนะสามฝ่าย (ตอนที่ 14-15) : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการเจรจาต่อรองแบบชนะสามฝ่าย (เคล็ดที่ 3) โดย ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการขายความคิด (ต่อ) : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการขายความคิด : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

สติปัญญาแห่งการรับฟัง : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการเจรจาต่อรองแบบชนะสามฝ่าย (เคล็ดลับที่ 4) โดย ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการเจรจาต่อรองแบบชนะสามฝ่าย (เคล็ดลับที่ 5) โดย ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา
ผู้ชม
วันนี้ 496
เมื่อวาน 410
ทั้งหมด 776,974
ชมหน้าอื่นๆ
วันนี้ 521
เมื่อวาน 434
ทั้งหมด 1,013,737
49. หลักสูตร การวิเคราะห์การขายเพื่อความได้เปรียบทางการแข่งขัน Competitive Sales Analysis

โดย ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา


วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้เรียนรู้พัฒนาการของการตลาดต้องแต่ยุค 1.0, 2.0, 3.0 และ 4.0
 2. เพื่อเรียนรู้เทคโนโลยี่ใหม่ทางการตลาดและการขาย ในการทำ BI ( Business Intelligence )
 3. เพื่อเสริมทักษะการวิเคราะห์องค์ประกอบด้านการขายแบบ องค์รวม
 4. เพื่อทดสอบการใช้ข้อมูลด้านการและการทำ Workshop ด้วยการสร้างกลยุทธ์จากข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์
 5. เพื่อสามารถประเมินความคุ้มค่าหรือไม่จากกลยุทธ์หรือเครื่องมือทางการขายและการตลาดที่ใช้อยู่

หัวข้อการอบรม

 1. วิวัฒนาการทางการขายและการตลาด 1.0, 2.0, 3.0 และ 4.0
 2. พัฒนาการของ IMC ในแต่ละยุคสู่การขายยุค Digital
 3. BI ( Business Intelligence ) กับบทบาทการวิเคราะห์ด้านการขายในยุค Digital
 4. การวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์และบริการ ( Product / Service Analysis)
 5. การวิเคราะห์ราคา ( Price Analysis )และ Workshop
 6. การวิเคราะห์ด้านการจัดจำหน่าย ( Distribution Analysis )
 7. การวิเคราะห์ด้านการส่งเสริมการตลาด ( Promotion & IMC Analysis)
 8. การวิเคราะห์ด้านการแข่งขัน ( Competitive & Five Force Analysis ) 
 9. Workshop การสร้างกลยุทธ์จากการวิเคราะห์ TOWS Matrix Analysis
 10. การวิเคราะห์กลยุทธ์ทางการแข่งขันเชิงบุกและรับในระยะสั้นและระยะยาว
 11. Share of Mind, Share of Heart, Share of Market
 12. การวิเคราะห์กำลังซื้อของผู้บริโภคและช่องทางจัดจำหน่าย
 13. Workshop การวิเคราะห์ความสามารถของทีมขายและการจัดการลูกค้าที่มีปัญหา
 14. KPI ของฝ่ายขาย

หลักสูตรการอบรมใช้เวลา  1 วัน ( 6 ชั่วโมง )

โดย การบรรยาย และ ทำ Workshop โดยเน้นให้ผู้เข้าสัมมนาเป็นศูนย์กลางในการอบรม  โดย มี VDO ประกอบการสัมมนาโดย  ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

ประสบการณ์การทำงาน 

 - กรรมการผู้จัดการ Lucky Star International ( Thailand ) Co.,Ltd.

 - รองผู้อำนวยการการขายบริษัท โอสถสภา จำกัด วิทยากรฝึกอบรมด้านช่องทางการตลาด

 - ผู้จัดการฝ่ายขายทั่วประเทศบริษัท โฟร์โมสฟรีสแลนด์ จำกัด มหาชน ( Foremost Friesland )

 - ผู้จัดการฝ่ายขายทั่วประเทศบริษัท ทีโอเอ จำกัด ( TOA )

 - ผู้จัดการภาคบริษัท พีแอนด์จี ( พร๊อตเตอร์แอนด์แกมเบิล ) P & G ( Procter & Gamble )

 - ผู้บริหารการขายอาวุโส บริษัท เนสเล่ ประเทศไทย จำกัด ( Nestle Thailand )

การขายและการตลาด สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย, สถาบันส่งเสริมเทคโนโลยี่ไทยญี่ปุ่น, สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย

อาจารย์พิเศษ หลักสูตรการตลาดของโครงการ ปริญญาเอกและโททางการบริหารธุรกิจ  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยมหิดล, มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ ฯลฯ

 
Back
www.VichaiSalesAcademy.com
โรงเรียน อบรมการขาย อบรมการตลาด อบรมการเจรจาต่อรอง อบรมการขายและการบริการ เราเป็นโรงเรียนนักขายแห่งแรกของประเทศไทย สอนหลักสูตรนักขายมีการอบรมการขาย อบรมการตลาด อบรมการเจรจาต่อรอง อบรมการขายและการบริการ โดยวิทยากรที่มีประสบการณ์ มากกว่า 30 ปีและเป็นที่ปรึกษาบริษัทชั้นนำของประเทศไทยมากมาย บริการฝึกอบรมวิชาการขาย อบรมนักขาย อบรมการขายและการบริการ ฝึกอบรมนักขาย อบรมการตลาด ฝึกอบรมนักการตลาด อบรมการเจรจาต่อรอง บริการจัดหาทีมขายและการตลาด หลักสูตรฝึกอบรมการขาย หลักสูตรนักขาย หลักสูตรฝึกอบรมการตลาด Workshop Training หลักสูตรฝึกอบรมการตลาด
อบรมการขายอบรมการตลาดอบรมการเจรจาต่อรอง, รับอบรมการขาย, รับอบรมการตลาด, รับอบรมการเจรจาต่อรอง, บริการอบรมการขาย, บริการอบรมการตลาด, บริการอบรมการเจรจาต่อรอง, สอนอบรมการขาย, สอนอบรมการตลาด, สอนอบรมการเจรจาต่อรอง, โรงเรียนอบรมการขาย, โรงเรียนอบรมการตลาด, โรงเรียนอบรมการเจรจาต่อรองหลักสูตรอบรมการขายหลักสูตรอบรมการตลาดหลักสูตรอบรมการเจรจาต่อรอง, เปิดอบรมการขาย, เปิดอบรมการตลาด, เปิดอบรมการเจรจาต่อรองอบรมการขายสำหรับนักขาย, อบรมการตลาดสำหรับนักการตลาด, อบรมการเจรจาต่อรองสำหรับนักขาย, ให้บริการอบรมการขาย, ให้บริการอบรมการตลาด, ให้บริการอบรมการเจรจาต่อรอง, ทีมอบรมการขาย, ทีมอบรมการตลาด, ทีมอบรมการเจรจาต่อรอง,  เป็นที่ปรึกษาการขาย, เป็นที่ปรึกษาการตลาด, เป็นที่ปรึกษาการบริหาร, เป็นที่ปรึกษาการสื่อสารและการเจรจาต่อรอง, เป็นที่ปรึกษาให้กับทีมการขายและการตลาด, เป็นที่ปรึกษาให้กับผู้บริหาร, เป็นที่ปรึกษาให้กับเจ้าของธุรกิจ, อาจารย์วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา, ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนาSales Consultant, Sales Coach, Marketing Consultant, Marketing Coach, Management Consultant, Communication & Negotiation Consultant, Communication & Negotiation Coach, Executive Coach, Business Owner Coach, Entrepreneur Coach
เว็บสำเร็จรูป
×