Banner hotline


Social Media

บทความ ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

13 กลยุทธ์สำหรับพิฆาตเซลส์แมนของบริษัทซัพพลายเออร์

การเจรจากับลูกค้าแบบดั้งเดิม ( Traditional Trade ) โดย ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

นักขายจะรับมืออย่างไร? ไม่ให้เกิดการเจรจาแบบ “OH NO” โดย ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เทคนิคการเจรจาให้ลูกค้า Say Yes! โดย ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการปิดการขายให้ได้ยอดสวยๆ : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

18 เทคนิคการขายที่ใช้ได้ดีกับลูกค้าทุกสถานการณ์ (ตอนที่ 3) : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

สุดยอดเคล็ดลับ การเจรจาต่อรองทางโทรศัพท์สำหรับนักขายมือโปร (ตอนที่ 2) : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

สุดยอดเคล็ดลับ การเจรจาต่อรองทางโทรศัพท์สำหรับนักขายมือโปร : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

18 เทคนิคการขายที่สามารถใช้กับลูกค้าในหลายรูปแบบ (ต่อ) : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

18 เทคนิคการขายที่ใช้ได้ดีกับลูกค้าทุกสถานการณ์ : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการเจรจาต่อรองแบบชนะสามฝ่าย(ต่อ) : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการเจรจาต่อรองแบบชนะสามฝ่าย(ต่อ) : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการเจรจาต่อรองแบบชนะสามฝ่าย (ตอนที่ 14-15) : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการเจรจาต่อรองแบบชนะสามฝ่าย (เคล็ดที่ 3) โดย ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการขายความคิด (ต่อ) : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการขายความคิด : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

สติปัญญาแห่งการรับฟัง : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการเจรจาต่อรองแบบชนะสามฝ่าย (เคล็ดลับที่ 4) โดย ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการเจรจาต่อรองแบบชนะสามฝ่าย (เคล็ดลับที่ 5) โดย ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา
ผู้ชม
วันนี้ 494
เมื่อวาน 410
ทั้งหมด 776,972
ชมหน้าอื่นๆ
วันนี้ 519
เมื่อวาน 434
ทั้งหมด 1,013,735
7.หลักสูตร การสร้างทีมงานขายและการตลาดที่มีประสิทธิภาพ ในยุค AEC

การสัมมนาหลักสูตร การสร้างทีมงานขายและการตลาดที่มีประสิทธิภาพในยุค AEC

ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

วัตถุประสงค์   - เพื่อเพิ่มทักษะด้านจิตวิทยาการบริหารที่ผู้นำยุคใหม่ต้องมี

                              - เพื่อเรียนรู้ทฤษฏีและแนวคิดในการจูงใจทีมงาน

                              - เพื่อสามารถวิเคราะห์ผู้ใต้บังคับบัญชาเพื่อสามารถจูงใจและมอบหมาย

                                งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

                             - เพื่อสามารถได้รับการยอมรับและนำลูกน้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ

                   -  สามารถทำงานเป็นทีมได้อย่างเหนือชั้น

                             -  สามารถมอบหมายงาน  สื่อสาร  เป็นที่ปรึกษาเมื่อลูกน้องมีปัญหา

                                รวมถึงการวิพากษ์วิจารณ์อย่างสร้างสรรค์ รวมถึงการว่ากล่าวตักเตือน

                               อย่างได้ผลโดยยังคงได้รับความร่วมมือและนับถือจากผู้ใต้บังคับบัญชา

 หัวข้อการสัมมนา    

1. วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงและความคิดในการบริหารงานแนวใหม่ในยุค AEC

2. ความเป็นผู้นำแบบเก่าและแบบใหม่

3. แนวทางสู่ความสำเร็จในการเป็นผู้นำ

4. ทฤษฎีและแนวคิดในการจูงใจ

5. การวิเคราะห์ลูกน้องเพื่อการมอบหมายงานและจูงใจ

6. รูปแบบการจูงใจที่มีประสิทธิภาพ

7. การบริหารอำนาจ

8. เทคนิคการพัฒนาลูกน้อง

9.  หลักการมอบหมายงาน

10. การเพิ่มการสื่อสารจากล่างขึ้นบน

11. ข้อปฏิบัติสำหรับการแนะนำชี้แนะเรื่องงาน

12. ขั้นตอนและวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพในการประเมินผลการทำงาน

13. สาเหตุที่ผู้บังคับบัญชา ไม่ให้คำชมเชยทั้งๆที่สมควรจะให้

14. สถานการณ์ที่การชมเชยไม่ก่อผลจูงใจกับผู้ที่ได้รับคำชม

15. คำถามที่ต้องถามเมื่อผลงานมีปัญหา

16. แนวทางการวิพากษ์วิจารณ์เพื่อเปลี่ยนพฤติกรรม

17. วิพากษ์วิจารณ์อย่างไรให้ได้ผล

18. การพิจารณาว่าลูกน้องสมควรจะได้รับการว่ากล่าวตักเตือนเพราะเป็นความผิดของเขาหรือไม่

19.หลักการว่ากล่าวตักเตือนเมื่อมีความผิดอย่างรุนแรง

 
Back
www.VichaiSalesAcademy.com
โรงเรียน อบรมการขาย อบรมการตลาด อบรมการเจรจาต่อรอง อบรมการขายและการบริการ เราเป็นโรงเรียนนักขายแห่งแรกของประเทศไทย สอนหลักสูตรนักขายมีการอบรมการขาย อบรมการตลาด อบรมการเจรจาต่อรอง อบรมการขายและการบริการ โดยวิทยากรที่มีประสบการณ์ มากกว่า 30 ปีและเป็นที่ปรึกษาบริษัทชั้นนำของประเทศไทยมากมาย บริการฝึกอบรมวิชาการขาย อบรมนักขาย อบรมการขายและการบริการ ฝึกอบรมนักขาย อบรมการตลาด ฝึกอบรมนักการตลาด อบรมการเจรจาต่อรอง บริการจัดหาทีมขายและการตลาด หลักสูตรฝึกอบรมการขาย หลักสูตรนักขาย หลักสูตรฝึกอบรมการตลาด Workshop Training หลักสูตรฝึกอบรมการตลาด
อบรมการขายอบรมการตลาดอบรมการเจรจาต่อรอง, รับอบรมการขาย, รับอบรมการตลาด, รับอบรมการเจรจาต่อรอง, บริการอบรมการขาย, บริการอบรมการตลาด, บริการอบรมการเจรจาต่อรอง, สอนอบรมการขาย, สอนอบรมการตลาด, สอนอบรมการเจรจาต่อรอง, โรงเรียนอบรมการขาย, โรงเรียนอบรมการตลาด, โรงเรียนอบรมการเจรจาต่อรองหลักสูตรอบรมการขายหลักสูตรอบรมการตลาดหลักสูตรอบรมการเจรจาต่อรอง, เปิดอบรมการขาย, เปิดอบรมการตลาด, เปิดอบรมการเจรจาต่อรองอบรมการขายสำหรับนักขาย, อบรมการตลาดสำหรับนักการตลาด, อบรมการเจรจาต่อรองสำหรับนักขาย, ให้บริการอบรมการขาย, ให้บริการอบรมการตลาด, ให้บริการอบรมการเจรจาต่อรอง, ทีมอบรมการขาย, ทีมอบรมการตลาด, ทีมอบรมการเจรจาต่อรอง,  เป็นที่ปรึกษาการขาย, เป็นที่ปรึกษาการตลาด, เป็นที่ปรึกษาการบริหาร, เป็นที่ปรึกษาการสื่อสารและการเจรจาต่อรอง, เป็นที่ปรึกษาให้กับทีมการขายและการตลาด, เป็นที่ปรึกษาให้กับผู้บริหาร, เป็นที่ปรึกษาให้กับเจ้าของธุรกิจ, อาจารย์วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา, ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนาSales Consultant, Sales Coach, Marketing Consultant, Marketing Coach, Management Consultant, Communication & Negotiation Consultant, Communication & Negotiation Coach, Executive Coach, Business Owner Coach, Entrepreneur Coach
เว็บสำเร็จรูป
×