Banner hotline


Social Media

บทความ ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

13 กลยุทธ์สำหรับพิฆาตเซลส์แมนของบริษัทซัพพลายเออร์

การเจรจากับลูกค้าแบบดั้งเดิม ( Traditional Trade ) โดย ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

นักขายจะรับมืออย่างไร? ไม่ให้เกิดการเจรจาแบบ “OH NO” โดย ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เทคนิคการเจรจาให้ลูกค้า Say Yes! โดย ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการปิดการขายให้ได้ยอดสวยๆ : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

18 เทคนิคการขายที่ใช้ได้ดีกับลูกค้าทุกสถานการณ์ (ตอนที่ 3) : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

สุดยอดเคล็ดลับ การเจรจาต่อรองทางโทรศัพท์สำหรับนักขายมือโปร (ตอนที่ 2) : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

สุดยอดเคล็ดลับ การเจรจาต่อรองทางโทรศัพท์สำหรับนักขายมือโปร : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

18 เทคนิคการขายที่สามารถใช้กับลูกค้าในหลายรูปแบบ (ต่อ) : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

18 เทคนิคการขายที่ใช้ได้ดีกับลูกค้าทุกสถานการณ์ : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการเจรจาต่อรองแบบชนะสามฝ่าย(ต่อ) : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการเจรจาต่อรองแบบชนะสามฝ่าย(ต่อ) : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการเจรจาต่อรองแบบชนะสามฝ่าย (ตอนที่ 14-15) : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการเจรจาต่อรองแบบชนะสามฝ่าย (เคล็ดที่ 3) โดย ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการขายความคิด (ต่อ) : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการขายความคิด : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

สติปัญญาแห่งการรับฟัง : ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการเจรจาต่อรองแบบชนะสามฝ่าย (เคล็ดลับที่ 4) โดย ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา

เคล็ดลับการเจรจาต่อรองแบบชนะสามฝ่าย (เคล็ดลับที่ 5) โดย ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา
ผู้ชม
วันนี้ 536
เมื่อวาน 410
ทั้งหมด 777,014
ชมหน้าอื่นๆ
วันนี้ 561
เมื่อวาน 434
ทั้งหมด 1,013,777
11.การสร้างความเป็นผู้นำ การบังคับบัญชา และการวางแผนการขายสำหรับเซลส์ซุปเปอร์ไวเซอร์

หัวข้อการฝึกอบรม  การสร้างความเป็นผู้นำ การบังคับบัญชา และการวางแผนการขายสำหรับเซลส์ซุปเปอร์ไวเซอร์


 หลักการและเหตุผล
           ใน โลกแห่งการแข่งขันที่นับวันจะทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะอย่างยิ่ง เวทีแห่งการบริหารการขายและช่วงชิงลูกค้า ผู้บริหารไม่สามารถขาดซึ่งความสามารถในการจัดการทีมขายอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งแค่นั้นดูเหมือนจะยังไม่พอในยุคเศรษฐกิจใหม่นี้ที่ผู้บริหารต้องพัฒนาตน เองในการรู้เท่าทันศาสตร์ใหม่ๆในการบริหารงานขายและเป็นหัวหน้าทีมขายที่ทัน สมัยและมีวิสัยทัศน์ หลักสูตรการสร้างความเป็นผู้นำ การบังคับบัญชาและการวางแผนการขายสำหรับเซลส์ซุปเปอร์ไวเซอร์จึงถูกจัดทำ ขึ้นเพื่อตอบปัญหาและความต้องการดังกล่าวเพื่อท่านจะได้ไม่ถูกมองจากทีมงาน ขายที่ท่านต้องรับผิดชอบว่าท่านเป็นผู้จัดการฝ่ายขายที่ไม่เท่าทันลูกน้อง ลูกค้า หรือสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วอีกต่อไป

           ผู้ที่ควรเข้าสัมมนา
                 -    พนักงานขายผู้ซึ่งกำลังจะถูกมอบหมายงานในการบริหารการขาย
                 -    พนักงานฝ่ายการตลาด
                 -    พนักงานฝ่ายบริการลูกค้า
                 -    หัวหน้าพนักงานขาย/การตลาด/บริการลูกค้า
                 -    ผู้จัดการฝ่ายขาย
                 -    ผู้จัดการฝ่ายการตลาด
                 -    ผู้จัดการฝ่ายบริการ
                 -    ผู้จัดการทั่วไป
                 -    กรรมการผู้จัดการ / เจ้าของธุรกิจ 
                 -    ผู้สนใจทั่วไป

             หัวข้อการฝึกอบรม
                  1.    การ  Reengineering องค์กรขายในอนาคต
                  2.    การวางตนของผู้บริหารการขายและบทบาทในการบริหารคน
                  3.    การคัดเลือกคนเก่งและดีเข้าร่วมงานกับบริษัท
                  4.    การยึดเหนี่ยวเสือ
                  5.    พลังความคิดเชิงบวกต่อธุรกิจ
                  6.    ขบวนการทำงานของจิตในการสร้างความคิดเชิงบวกและลบ
                  7.    ลักษณะการเป็นผู้นำทีมการขายเชิงบวก
                  8.    การสร้าง AQ และ EQ ของทีมขายของท่าน
                  9.    การควบคุมคนเก่งที่ก้าวร้าวและอาวุโส
                  10.    การควบคุมการประชุมการขาย
                  11.    วงจรการฝึกตัวต่อตัว
                  12.    หลักของการเป็นผู้นำในงานขาย
                  13.    360 Degree Leadership
                  14.    EQ ของนักขายและผู้บริหารการขาย
                  15.    วงจร ของการ Designing and Managing the Sales Force
                  16.    Motivation of Maslow and Herzbert  styles
                  17.    ทฤษฎีการเป็นผู้นำตลาด 3 แบบของบริษัทของท่าน
                  18.    การสร้างความเป็นผู้นำต่อลูกค้าของท่านในฐานะที่ปรึกษา
                  19.    สูตรต้องห้ามของผู้จัดการขาย
                  20.    การวางแผนการขายอย่างมีประสิทธิภาพ
                  21.    การตั้งมาตรฐานและการวัดผลงานทีมขายของท่าน
                  22.    การวางแผนการขายประจำวัน
                  23.    การบริหารเวลาสำหรับผู้บริหารงานขาย
                  24.    การควบคุมกิจกรรมของทีมงานขาย
                  25.    การประเมินผลพนักงานขายอย่างมีประสิทธิภาพ

 
Back
www.VichaiSalesAcademy.com
โรงเรียน อบรมการขาย อบรมการตลาด อบรมการเจรจาต่อรอง อบรมการขายและการบริการ เราเป็นโรงเรียนนักขายแห่งแรกของประเทศไทย สอนหลักสูตรนักขายมีการอบรมการขาย อบรมการตลาด อบรมการเจรจาต่อรอง อบรมการขายและการบริการ โดยวิทยากรที่มีประสบการณ์ มากกว่า 30 ปีและเป็นที่ปรึกษาบริษัทชั้นนำของประเทศไทยมากมาย บริการฝึกอบรมวิชาการขาย อบรมนักขาย อบรมการขายและการบริการ ฝึกอบรมนักขาย อบรมการตลาด ฝึกอบรมนักการตลาด อบรมการเจรจาต่อรอง บริการจัดหาทีมขายและการตลาด หลักสูตรฝึกอบรมการขาย หลักสูตรนักขาย หลักสูตรฝึกอบรมการตลาด Workshop Training หลักสูตรฝึกอบรมการตลาด
อบรมการขายอบรมการตลาดอบรมการเจรจาต่อรอง, รับอบรมการขาย, รับอบรมการตลาด, รับอบรมการเจรจาต่อรอง, บริการอบรมการขาย, บริการอบรมการตลาด, บริการอบรมการเจรจาต่อรอง, สอนอบรมการขาย, สอนอบรมการตลาด, สอนอบรมการเจรจาต่อรอง, โรงเรียนอบรมการขาย, โรงเรียนอบรมการตลาด, โรงเรียนอบรมการเจรจาต่อรองหลักสูตรอบรมการขายหลักสูตรอบรมการตลาดหลักสูตรอบรมการเจรจาต่อรอง, เปิดอบรมการขาย, เปิดอบรมการตลาด, เปิดอบรมการเจรจาต่อรองอบรมการขายสำหรับนักขาย, อบรมการตลาดสำหรับนักการตลาด, อบรมการเจรจาต่อรองสำหรับนักขาย, ให้บริการอบรมการขาย, ให้บริการอบรมการตลาด, ให้บริการอบรมการเจรจาต่อรอง, ทีมอบรมการขาย, ทีมอบรมการตลาด, ทีมอบรมการเจรจาต่อรอง,  เป็นที่ปรึกษาการขาย, เป็นที่ปรึกษาการตลาด, เป็นที่ปรึกษาการบริหาร, เป็นที่ปรึกษาการสื่อสารและการเจรจาต่อรอง, เป็นที่ปรึกษาให้กับทีมการขายและการตลาด, เป็นที่ปรึกษาให้กับผู้บริหาร, เป็นที่ปรึกษาให้กับเจ้าของธุรกิจ, อาจารย์วิชัย ว่องศิลป์วัฒนา, ดร.วิชัย ว่องศิลป์วัฒนาSales Consultant, Sales Coach, Marketing Consultant, Marketing Coach, Management Consultant, Communication & Negotiation Consultant, Communication & Negotiation Coach, Executive Coach, Business Owner Coach, Entrepreneur Coach
เว็บสำเร็จรูป
×